[email protected] +421 37 641 5608

Partners

Riešiteľské inštitúcie projektu SKYCAP – Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) ako žiadateľ a koordinátor projektu a Agroinštitút Nitra, štátny podnik (AI) ako asociovaný partner – dlhodobo rozvíjajú spoluprácu, zameranú na spoločné vzdelávacie aktivity a na tvorbu spoločných projektov. 

V predchádzajúcom období spolupracovali obidvaja partneri v medzinárodných vzdelávacích projektoch v rámci Programu celoživotného vzdelávania, ako aj v domácich projektoch v rámci Programu rozvoja vidieka SR. V rokoch 2012 až 2015 spolupracovali na spoločnom medzinárodnom projekte NEWCAP, SPU ako žiadateľ a koordinátor a AI ako partner projektu. Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvorenie elektronickej platformy pre umiestňovanie vzdelávacích materiálov a kurzov, zameraných na novú reformovanú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ pre programové obdobie 2014 – 2020. Projekt sa realizoval v rámci Programu celoživotného vzdelávania,  podprogramu Leonardo da Vinci, akcie Transfer inovácií, pričom bol úspešne implementovaný. Obaja partneri naďalej rozvíjali spoločné aktivity, najmä pokiaľ ide o národné projekty odbornej prípravy pre poľnohospodárov a poľnohospodárske podniky prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR. 

V roku 2019 sa rozhodli v tomto smere posilniť spoluprácu a pripraviť projekt v rámci výzvy Európskej komisie IMCAP. Príspevok zo strany SPU spočíva v odpornom zabezpečení informačných podujatí, ako aj v zabezpečení obsahu propagačných materiálov pre cieľové skupiny. AI poskytne odborné znalosti prostredníctvom svojich zamestnancov kvalifikovaných v oblasti technických zručností, najmä čo sa týka vývoja a údržby webovej stránky projektu a facebookovej stránky, ako aj grafickej úpravy propagačných materiálov.


Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 NitraAgroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra